Postępowania udzielania zamówień w ramach wydatków kwalifikowanych

Logotypy

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji wykonawczej dotyczące realizacji inwestycji pn.: „Budowa ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą”; nr referencyjny „CIEPŁOWNIA/POIS/1/2017”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „PZP”) ogłoszonego zgodnie z postanowieniami PZP, którego przedmiotem jest: „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG- 2”, nr referencyjny „POIS.01.01.01-00-0008/17 – GW/1/2018”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w drodze zastosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z daty Warszawa, 19 lipca 2017 r., zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, którego przedmiotem jest wybór generalnego wykonawcy inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne i placówki systemu oświaty miasta Torunia”. Numer referencyjny postępowania: POIS.01.05.00-00-0029/16 – GW/1/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w drodze zastosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z daty Warszawa, 22 sierpnia 2019 r., zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, którego przedmiotem jest wybór wykonawcy zadania pod nazwą: „Montaż, uruchomienie itp. pompy głębinowej w odwiercie TG-1”. Numer referencyjny postępowania: POIS.01.01.01-00-0008/17 – zadanie nr 4