Montaż, uruchomienie itp. pompy głębinowej w odwiercie TG-1

Logotypy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w drodze zastosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z daty Warszawa, 22 sierpnia 2019 r., zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, którego przedmiotem jest wybór wykonawcy zadania pod nazwą: „Montaż, uruchomienie itp. pompy głębinowej w odwiercie TG-1”.

Status postępowania: 24 sierpnia 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy.

Zapytanie ofertowe (ZO)

Załącznik nr 1 do ZO – Formularz ofertowy wersja .pdf / wersja .docx

Załącznik nr 2 do ZO – Wzór Umowy

Załącznik nr 3 do ZO – Schemat Pompy Głębinowej

Załącznik nr 4 do ZO – Wzór umowy o zachowaniu poufności

————————————————————————————

Zawiadomienie z dnia 02 marca 2020 roku o otwarciu ofert

————————————————————————————

Zawiadomienie z 25 sierpnia 2020 roku o wyborze wykonawcy