Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne i placówki systemu oświaty miasta Torunia

Logotypy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w drodze zastosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z daty Warszawa, 19 lipca 2017 r., zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, którego przedmiotem jest wybór generalnego wykonawcy inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne i placówki systemu oświaty miasta Torunia”.

Status postępowania: 26 lutego 2019 roku dokonano wyboru wykonawcy.

Zapytanie ofertowe (ZO) – wersja obowiązująca do dnia 10 stycznia 2019 roku – NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe (ZO) – wersja po zmianach z dnia 10 stycznia 2019 roku

Załącznik nr 1 do ZO – Formularz ofertowy wersja .pdf / wersja .doc

Załącznik nr 2 do ZO – Wzór Umowy – wersja obowiązująca do dnia 10 stycznia 2019 roku – NIEAKTUALNA

Załącznik nr 2 do ZO – Wzór Umowy – wersja po zmianach z dnia 10 stycznia 2019 roku

Załącznik nr 3 do ZO – Projekt budowlany

Załącznik nr 4 do ZO – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 5 do ZO – Przedmiary robót

Załącznik nr 6 do ZO – STWIORB

Załącznik nr 7 do ZO – Inwentaryzacja dendrologiczna

Zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2019 roku o zmianach w dokumentacji

Zapytanie (wniosek) wykonawcy nr 1

Zapytanie (wniosek) wykonawcy nr 2

Zawiadomienie z dnia 21 stycznia 2019 roku o otwarciu ofert

Zawiadomienie z 28 lutego 2019 roku o wyborze wykonawcy.