Nr ref. postępowania: POIS.01.01.01-00-0008/17 – zadanie nr 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w drodze zastosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z daty Warszawa, 22 sierpnia 2019 r., zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, którego przedmiotem jest wybór wykonawcy zadania pod nazwą: „Montaż, uruchomienie itp. pompy głębinowej w odwiercie TG-1”.

 

 

Status postępowania: 02 marca 2020 roku otwarto oferty.

 

Zapytanie ofertowe (ZO)

 

Załącznik nr 1 do ZO - Formularz ofertowy wersja .pdf / wersja .docx

 

Załącznik nr 2 do ZO - Wzór Umowy

 

Załącznik nr 3 do ZO – Schemat Pompy Głębinowej

 

Załącznik nr 4 do ZO – Wzór umowy o zachowaniu poufności

------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie z dnia 02 marca 2020 roku o otwarciu ofert