Nr ref. postępowania: POIS.01.05.00-00-0029/16 – GW/1/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w drodze zastosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z daty Warszawa, 19 lipca 2017 r., zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, którego przedmiotem jest wybór generalnego wykonawcy inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne i placówki systemu oświaty miasta Torunia”.

 

Status postępowania: 26 lutego 2019 roku dokonano wyboru wykonawcy.

 

 

Zapytanie ofertowe (ZO) – wersja obowiązująca do dnia 10 stycznia 2019 roku - NIEAKTUALNA

Zapytanie ofertowe (ZO) – wersja po zmianach z dnia 10 stycznia 2019 roku

Załącznik nr 1 do ZO - Formularz ofertowy wersja .pdf / wersja .doc

Załącznik nr 2 do ZO - Wzór Umowy - wersja obowiązująca do dnia 10 stycznia 2019 roku - NIEAKTUALNA

Załącznik nr 2 do ZO - Wzór Umowy – wersja po zmianach z dnia 10 stycznia 2019 roku

Załącznik nr 3 do ZO - Projekt budowlany

Załącznik nr 4 do ZO - Projekt wykonawczy

Załącznik nr 5 do ZO - Przedmiary robót

Załącznik nr 6 do ZO - STWIORB

Załącznik nr 7 do ZO - Inwentaryzacja dendrologiczna


Zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2019 roku o zmianach w dokumentacji

Zapytanie (wniosek) wykonawcy nr 1

Zapytanie (wniosek) wykonawcy nr 2


Zawiadomienie z dnia 21 stycznia 2019 roku o otwarciu ofert


Zawiadomienie z 28 lutego 2019 roku o wyborze wykonawcy.