Nr ref. POIS.01.01.01-00-0008/17 – GW/1/2018

​​ ​​ ​​

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „PZP”) ogłoszonego zgodnie z postanowieniami PZP, którego przedmiotem jest: „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG- 2”, nr referencyjny „POIS.01.01.01-00-0008/17 – GW/1/2018”.

STATUS: ZAKOŃCZONO ZBIERANIE OFERT
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ (wzór) .xml / JEDZ (wzór) .pdf 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Warunki umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu (wzór)

Załącznik nr 5 – Projekt budowlany

Załącznik nr 6 – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 7 – Przedmiary robót

Załącznik nr 8 – STWIORB

Załącznik nr 9 – Tabela równoważności

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ _13.08.2018

TOM_1.4_UKLAD-STABILIZACJI-CISNIENIA - aktualizacja z dnia 13.08.2018r

Załącznik nr 9 do SIWZ - Tabela Równoważności - aktualizacja z dnia 13.08.2018r

9-zestawienie-mebli-komp-osprz-wyposaz-ruchom - aktualizacja z dnia 13.08.2018r

1-ogolnobudowlane-socjal - aktualizacja z dnia 13.08.2018r

Informacja z otwarcia ofert dnia 21.08.2018r.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Uwaga:

W celu pobrania załączników w wersji edytowalnej (pliki MS Word - .doc) należy po kliknięciu linku danego załącznika w górnej linijce kliknąć "Download", a następnie "Download file".